โบราณสถาน และสถานที่ที่มีชื่อเสียงของโลก โบราณสถาน และสถานที่ที่มีชื่อเสียงของโลก 世界名胜古迹

世界名胜古迹
Shìjiè míngshèng gǔjī

โบราณสถาน และสถานที่ที่มีชื่อเสียงของโลก

 

คำศัพท์ภาษาจีน คำอ่าน
คำศัพท์ภาษาไทย
古迹 Gǔjī โบราณสถาน
博物馆 Bówùguǎn พิพิธภัณฑ์
长城 Chángchéng กำแพงเมืองจีน
天安门广场 Tiān'ānmén guǎngchǎng จตุรัสเทียนอันเหมิน
颐和园 Yíhéyuán พระราชวังฤดูร้อน
布达拉宫 Bù dá lā gōng พระราชวังโปตาลา
玉佛寺 Yù fósì วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
吴哥窟 Wú gē kū นครวัด
吴哥都城 Wú gē dūchéng นครธม
泰姬玛哈陵 Tài jī mǎ hā ling ทัชมาฮาล
古萨金字塔 Gǔ sà jīnzìtǎ พีระมิดกีซา
歌剧院 Gē jùyuàn โอเปราเฮาส์
埃菲尔铁塔 Āifēi'ěr tiětǎ หอไอเฟล
凡尔赛宫 Fán'ěrsài gōng พระราชวังแวร์ซายส์
富士山 Fùshìshān ภูเขาไฟฟูจี
姬路城 Jī lù chéng ปราสาทฮิเมจิโจ(ปราสาทเกียวโต)
巴特农神殿 Bātè nóng shéndiàn วิหารเทพเจ้าพาร์เทนอน
罗马竞技场 Luómǎ jìngjì chǎng โคลอสเซียม
百慕达三角 Bǎimùdà sānjiǎo สามเหลี่ยมเบอร์มิวดา
大笨钟 Dà bèn zhōng หอนาฬิกาบิ๊กเบน
白金汉宫 Báijīnhàngōng พระราชวังบักกิงแฮม
五角大厦 Wǔjiǎo dàshà ตึกเพนทากอน
白宫 Báigōng ทำเนียบขาว
自由女神 Zìyóu nǚshén เทพีเสรีภาพ
大峡谷 Dà xiágǔ แกรนด์แคนยอน
尼加拉瀑布 Ní jiā lā pùbù น้ำตกไนเอการา
圣伯多禄大教堂 Shèng bó duō lù dà jiàotáng มหาวิหารเซนเพียโทร
比萨斜塔 Bǐsà xié tǎ หอเอนปิซา
戈壁沙漠 Gēbì shāmò ทะเลทรายโกบี
撒哈拉沙漠 Sǎhālā shāmò ทะเลทรายซาฮารา

 

  

 

世界名胜古迹
Shìjiè míngshèng gǔjī

โบราณสถาน และสถานที่ที่มีชื่อเสียงของโลก

 

 

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน คำอ่าน
คำศัพท์ภาษาไทย
古迹 Gǔjī โบราณสถาน
博物馆 Bówùguǎn พิพิธภัณฑ์
长城 Chángchéng กำแพงเมืองจีน
天安门广场 Tiān'ānmén guǎngchǎng จตุรัสเทียนอันเหมิน
颐和园 Yíhéyuán พระราชวังฤดูร้อน
布达拉宫 Bù dá lā gōng พระราชวังโปตาลา
玉佛寺 Yù fósì วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
吴哥窟 Wú gē kū นครวัด
吴哥都城 Wú gē dūchéng นครธม
泰姬玛哈陵 Tài jī mǎ hā ling ทัชมาฮาล
古萨金字塔 Gǔ sà jīnzìtǎ พีระมิดกีซา
歌剧院 Gē jùyuàn โอเปราเฮาส์
埃菲尔铁塔 Āifēi'ěr tiětǎ หอไอเฟล
凡尔赛宫 Fán'ěrsài gōng พระราชวังแวร์ซายส์
富士山 Fùshìshān ภูเขาไฟฟูจี
姬路城 Jī lù chéng ปราสาทฮิเมจิโจ(ปราสาทเกียวโต)
巴特农神殿 Bātè nóng shéndiàn วิหารเทพเจ้าพาร์เทนอน
罗马竞技场 Luómǎ jìngjì chǎng โคลอสเซียม
百慕达三角 Bǎimùdà sānjiǎo สามเหลี่ยมเบอร์มิวดา
大笨钟 Dà bèn zhōng หอนาฬิกาบิ๊กเบน
白金汉宫 Báijīnhàngōng พระราชวังบักกิงแฮม
五角大厦 Wǔjiǎo dàshà ตึกเพนทากอน
白宫 Báigōng ทำเนียบขาว
自由女神 Zìyóu nǚshén เทพีเสรีภาพ
大峡谷 Dà xiágǔ แกรนด์แคนยอน
尼加拉瀑布 Ní jiā lā pùbù น้ำตกไนเอการา
圣伯多禄大教堂 Shèng bó duō lù dà jiàotáng มหาวิหารเซนเพียโทร
比萨斜塔 Bǐsà xié tǎ หอเอนปิซา
戈壁沙漠 Gēbì shāmò ทะเลทรายโกบี
撒哈拉沙漠 Sǎhālā shāmò ทะเลทรายซาฮารา

 

  

 

世界名胜古迹
Shìjiè míngshèng gǔjī

โบราณสถาน และสถานที่ที่มีชื่อเสียงของโลก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำศัพท์ภาษาจีน คำอ่าน
คำศัพท์ภาษาไทย
古迹 Gǔjī โบราณสถาน
博物馆 Bówùguǎn พิพิธภัณฑ์
长城 Chángchéng กำแพงเมืองจีน
天安门广场 Tiān'ānmén guǎngchǎng จตุรัสเทียนอันเหมิน
颐和园 Yíhéyuán พระราชวังฤดูร้อน
布达拉宫 Bù dá lā gōng พระราชวังโปตาลา
玉佛寺 Yù fósì วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
吴哥窟 Wú gē kū นครวัด
吴哥都城 Wú gē dūchéng นครธม
泰姬玛哈陵 Tài jī mǎ hā ling ทัชมาฮาล
古萨金字塔 Gǔ sà jīnzìtǎ พีระมิดกีซา
歌剧院 Gē jùyuàn โอเปราเฮาส์
埃菲尔铁塔 Āifēi'ěr tiětǎ หอไอเฟล
凡尔赛宫 Fán'ěrsài gōng พระราชวังแวร์ซายส์
富士山 Fùshìshān ภูเขาไฟฟูจี
姬路城 Jī lù chéng ปราสาทฮิเมจิโจ(ปราสาทเกียวโต)
巴特农神殿 Bātè nóng shéndiàn วิหารเทพเจ้าพาร์เทนอน
罗马竞技场 Luómǎ jìngjì chǎng โคลอสเซียม
百慕达三角 Bǎimùdà sānjiǎo สามเหลี่ยมเบอร์มิวดา
大笨钟 Dà bèn zhōng หอนาฬิกาบิ๊กเบน
白金汉宫 Báijīnhàngōng พระราชวังบักกิงแฮม
五角大厦 Wǔjiǎo dàshà ตึกเพนทากอน
白宫 Báigōng ทำเนียบขาว
自由女神 Zìyóu nǚshén เทพีเสรีภาพ
大峡谷 Dà xiágǔ แกรนด์แคนยอน
尼加拉瀑布 Ní jiā lā pùbù น้ำตกไนเอการา
圣伯多禄大教堂 Shèng bó duō lù dà jiàotáng มหาวิหารเซนเพียโทร
比萨斜塔 Bǐsà xié tǎ หอเอนปิซา
戈壁沙漠 Gēbì shāmò ทะเลทรายโกบี
撒哈拉沙漠 Sǎhālā shāmò ทะเลทรายซาฮารา