กริยาวลีที่ใช้เป็นบทเสริมประเภทที่บอกทิศทางการเคลื่อนไหว(过来,过去) กริยาวลีที่ใช้เป็นบทเสริมประเภทที่บอกทิศทางการเคลื่อนไหว(过来,过去) กริยาวลีที่ใช้เป็นบทเสริมประเภทที่บอกทิศทางการเคลื่อนไหว(过来,过去)

过来

1.เคลื่อนที่ เปลี่ยนทิศ หรือหันหน้าเข้าหาผู้พูด แปลว่า มา

→公共汽车开过来了。

 

→请把脸转过来!

Gōng gòng qì chē kāi guò lái le.

                                 

Qǐng bǎ liǎn zhuǎn guò lái!

รถเมล์แล่นมาแล้ว     

                                             

กรุณาหันหน้ากลับมา(หาฉัน)

 

2.กลับมาสู่สภาพเดิมหรือสภาพปกติ ส่วนใหญ่ใช้กับความหมายด้านบวก และมักใช้กับ 醒,清醒,苏醒,恢复,求,强求,觉悟,明白,缓,翻译ฯลฯ

过来   

 

xǐng guò lái             

ตื่นมา                    

明白过来 

 

míng bái guò lái                  

เข้าใจแล้ว                          

恢复过来

 

huī fù guò lái                   

ฟื้นขึ้นมา                          

劲儿

 

huǎn guò jìnr lái

 

รู้สึกตัวแล้ว

 

3.เกิดการเปลี่ยนแปลง มักใช้กับ改,改变,调,调查,转,换,翻,翻译ฯลฯ บางครั้งแปลว่า ...ให้เหมือนเดิม

过来

 

gǎi guò lái

แก้ให้เหมือนเดิม                        

把衣服翻过来

 

bǎ yī fú fān guò lái                          

เอาเสื่อกลับด้าน                              

把时间调整过来

 

bǎ shí jiān tiáo zhěng guò lái

 

ปรับเวลาให้เหมือนเดิม

 

4.ทำสำเร็จอย่างยากลำบาก มักใช้กับ 挺,挨。熬,对付,应付,挣扎 ฯลฯ แปลว่า ได้ ....จนได้

→苦日子终于熬过来了。

 

 

→艰苦的环境我挺过来了。

 

kǔ rì zi zhōng yú áo guò lái le

 

Jiān kǔ de huán jìng wǒ tǐng guò lá ile

ในที่สุดชีวิตที่ทุกข์ทรมานก็ผ่านพ้นไปจนได้ 

 

ฉันอดทนกับสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากจนผ่านพ้นไปได้

 

 

过去

1.เคลื่อนที่ไปอีกที่หนึ่งหรือหันหลังให้ผู้พูด แปลว่า ไป

→兔子向河边跑过去

                           

→请把风扇转过去

tù zǐ xiàng hé biān pǎo guò qù.  

                                        

qǐng bǎ fēng shàn zhuǎn guò qù

กระต่ายวิ่งไปยังริมฝั่งแม่น้ำ   

                                            

กรุณาหันหัวพัดลมไป

 

2.สูญเสียสภาพเดิมหรือสภาพปกติ ส่วนใหญ่ใช้ในความหมายด้านลบและมักใช้กับ 昏,昏死,昏睡,晕,死 ฯลฯ แปลว่า ไป

过去

 

hūn guò qù                    

สลบไป                        

昏死过去

 

hūn sǐ guò qù                       

สลบไสลไป                           

过去

 

yūn guò qù                    

เป็นลมไป                    

哭得死过去了

 

kū de sǐ guò qù le

 

ร้องไห้จนสลบไป

 

3.การกระทำหรือเรื่องเสร็จสิ้น มักใช้กับ 挺,挨,熬,对付,应付,蒙混,敷衍ฯลฯ แปลว่า ให้ผ่านพ้นไปได้

过去

 

tǐng guò qù                            

อดทนให้ผ่านพ้นไป                

应付过去

 

yìng fu guò qù                        

ถูไถให้ผ่านพ้นไป                  

蒙混过去

 

méng hùn guò qù

 

หลอกล่อให้ผ่านพ้นไปได้

过来

1.เคลื่อนที่ เปลี่ยนทิศ หรือหันหน้าเข้าหาผู้พูด แปลว่า มา

→公共汽车开过来了。

 

→请把脸转过来!

Gōng gòng qì chē kāi guò lái le.

                                 

Qǐng bǎ liǎn zhuǎn guò lái!

รถเมล์แล่นมาแล้ว     

                                             

กรุณาหันหน้ากลับมา(หาฉัน)

 

2.กลับมาสู่สภาพเดิมหรือสภาพปกติ ส่วนใหญ่ใช้กับความหมายด้านบวก และมักใช้กับ 醒,清醒,苏醒,恢复,求,强求,觉悟,明白,缓,翻译ฯลฯ

醒过来   

 

xǐng guò lái             

ตื่นมา                    

明白过来 

 

míng bái guò lái                  

เข้าใจแล้ว                          

恢复过来

 

huī fù guò lái                   

ฟื้นขึ้นมา                          

缓过劲儿来

 

huǎn guò jìnr lái

 

รู้สึกตัวแล้ว

 

3.เกิดการเปลี่ยนแปลง มักใช้กับ改,改变,调,调查,转,换,翻,翻译ฯลฯ บางครั้งแปลว่า ...ให้เหมือนเดิม

改过来

 

gǎi guò lái

แก้ให้เหมือนเดิม                        

把衣服翻过来

 

bǎ yī fú fān guò lái                          

เอาเสื่อกลับด้าน                              

把时间调整过来

 

bǎ shí jiān tiáo zhěng guò lái

 

ปรับเวลาให้เหมือนเดิม

 

4.ทำสำเร็จอย่างยากลำบาก มักใช้กับ 挺,挨。熬,对付,应付,挣扎 ฯลฯ แปลว่า ได้ ....จนได้

→苦日子终于熬过来了。

 

 

→艰苦的环境我挺过来了。

 

kǔ rì zi zhōng yú áo guò lái le

 

Jiān kǔ de huán jìng wǒ tǐng guò lá ile

ในที่สุดชีวิตที่ทุกข์ทรมานก็ผ่านพ้นไปจนได้ 

 

ฉันอดทนกับสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากจนผ่านพ้นไปได้

 

 

过去

1.เคลื่อนที่ไปอีกที่หนึ่งหรือหันหลังให้ผู้พูด แปลว่า ไป

→兔子向河边跑过去。

                           

→请把风扇转过去!

tù zǐ xiàng hé biān pǎo guò qù.  

                                        

qǐng bǎ fēng shàn zhuǎn guò qù

กระต่ายวิ่งไปยังริมฝั่งแม่น้ำ   

                                            

กรุณาหันหัวพัดลมไป

 

2.สูญเสียสภาพเดิมหรือสภาพปกติ ส่วนใหญ่ใช้ในความหมายด้านลบและมักใช้กับ 昏,昏死,昏睡,晕,死 ฯลฯ แปลว่า ไป

昏过去

 

hūn guò qù                    

สลบไป                        

昏死过去

 

hūn sǐ guò qù                       

สลบไสลไป                           

晕过去

 

yūn guò qù                    

เป็นลมไป                    

哭得死过去了

 

kū de sǐ guò qù le

 

ร้องไห้จนสลบไป

 

3.การกระทำหรือเรื่องเสร็จสิ้น มักใช้กับ 挺,挨,熬,对付,应付,蒙混,敷衍ฯลฯ แปลว่า ให้ผ่านพ้นไปได้

挺过去

 

tǐng guò qù                            

อดทนให้ผ่านพ้นไป                

应付过去

 

yìng fu guò qù                        

ถูไถให้ผ่านพ้นไป                  

蒙混过去

 

méng hùn guò qù

 

หลอกล่อให้ผ่านพ้นไปได้

 

过来

1.เคลื่อนที่ เปลี่ยนทิศ หรือหันหน้าเข้าหาผู้พูด แปลว่า มา

→公共汽车开过来了。

 

→请把脸转过来!

Gōng gòng qì chē kāi guò lái le.

                                 

Qǐng bǎ liǎn zhuǎn guò lái!

รถเมล์แล่นมาแล้ว     

                                             

กรุณาหันหน้ากลับมา(หาฉัน)

 

2.กลับมาสู่สภาพเดิมหรือสภาพปกติ ส่วนใหญ่ใช้กับความหมายด้านบวก และมักใช้กับ 醒,清醒,苏醒,恢复,求,强求,觉悟,明白,缓,翻译ฯลฯ

醒过来   

 

xǐng guò lái             

ตื่นมา                    

明白过来 

 

míng bái guò lái                  

เข้าใจแล้ว                          

恢复过来

 

huī fù guò lái                   

ฟื้นขึ้นมา                          

缓过劲儿来

 

huǎn guò jìnr lái

 

รู้สึกตัวแล้ว

 

3.เกิดการเปลี่ยนแปลง มักใช้กับ改,改变,调,调查,转,换,翻,翻译ฯลฯ บางครั้งแปลว่า ...ให้เหมือนเดิม

改过来

 

gǎi guò lái

แก้ให้เหมือนเดิม                        

把衣服翻过来

 

bǎ yī fú fān guò lái                          

เอาเสื่อกลับด้าน                              

把时间调整过来

 

bǎ shí jiān tiáo zhěng guò lái

 

ปรับเวลาให้เหมือนเดิม

 

4.ทำสำเร็จอย่างยากลำบาก มักใช้กับ 挺,挨。熬,对付,应付,挣扎 ฯลฯ แปลว่า ได้ ....จนได้

→苦日子终于熬过来了。

 

→艰苦的环境我挺过来了。

 

kǔ rì zi zhōng yú áo guò lái le

 

Jiān kǔ de huán jìng wǒ tǐng guò lá ile

ในที่สุดชีวิตที่ทุกข์ทรมานก็ผ่านพ้นไปจนได้ 

 

ฉันอดทนกับสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากจนผ่านพ้นไปได้

 

 

过去

1.เคลื่อนที่ไปอีกที่หนึ่งหรือหันหลังให้ผู้พูด แปลว่า ไป

→兔子向河边跑过去。

                           

→请把风扇转过去!

tù zǐ xiàng hé biān pǎo guò qù.  

                                        

qǐng bǎ fēng shàn zhuǎn guò qù

กระต่ายวิ่งไปยังริมฝั่งแม่น้ำ   

                                            

กรุณาหันหัวพัดลมไป

 

2.สูญเสียสภาพเดิมหรือสภาพปกติ ส่วนใหญ่ใช้ในความหมายด้านลบและมักใช้กับ 昏,昏死,昏睡,晕,死 ฯลฯ แปลว่า ไป

昏过去

 

hūn guò qù                    

สลบไป                        

昏死过去

 

hūn sǐ guò qù                       

สลบไสลไป                           

晕过去

 

yūn guò qù                    

เป็นลมไป                    

哭得死过去了

 

kū de sǐ guò qù le

 

ร้องไห้จนสลบไป

 

3.การกระทำหรือเรื่องเสร็จสิ้น มักใช้กับ 挺,挨,熬,对付,应付,蒙混,敷衍ฯลฯ แปลว่า ให้ผ่านพ้นไปได้

挺过去

 

tǐng guò qù                            

อดทนให้ผ่านพ้นไป                

应付过去

 

yìng fu guò qù                        

ถูไถให้ผ่านพ้นไป                  

蒙混过去

 

méng hùn guò qù

 

หลอกล่อให้ผ่านพ้นไปได้