HSK4 阅读(ชุดที่ 2) HSK4 阅读(ชุดที่ 2) HSK4 阅读(ชุดที่ 2)

8. A.最后我还是决定不买了

    B.但是价钱太贵了

    C.虽然我很喜欢这个沙发       

 

**(转折关系)

虽然A,但是B

suī rán A, dàn shì B

แม้ว่า......., แต่ว่า.............

*生词

决定

jué dìng

ตัดสินใจ

 

沙发

shā fā

โซฟา

                                              

เฉลย  CBA

      虽然我很喜欢这个沙发,但是价钱太贵了,最后我还是决定不买了。

      Suīrán wǒ hěn xǐhuān zhège shāfā, dànshì jiàqián tài guìle, zuìhòu wǒ háishì juédìng bú mǎile.

      แม้ว่าฉันจะชอบโซฟาตัวนี้มาก แต่ราคาแพงเกินไป สุดท้ายแล้วฉันก็ตัดสินใจไม่ซื้อ

 

9. A.月华这个人不仅很诚实

    B.所以大家都很喜欢他

    C.还经常帮助别人解决难题

 

*生词

诚实

chéng shí

ซื่อสัตย์

 

เฉลย  ACB

       月华这个人不仅很诚实,还经常帮助别人解决难题,所以大家都很喜欢他。

       Yuè huá zhège rén bùjǐn hěn chéngshí, hái jīngcháng bāngzhù biérén jiějué nántí, suǒyǐ dàjiā dōu hěn xǐhuān tā.

       Yue Hua เป็นคนที่ซื่อสัตย์มาก ยังชอบช่วยเหลือคนอื่นแก้ปัญหายากๆ ดังนั้นทุกคนจีงชอบเขา

 

10.A.不仅汉语说得很流利

     B.而且还知道好多中国的节日

     C.她来中国好几年了

 

*生词

流利

líu lì    

คล่อง

 

节日

jíe rì   

เทศกาล

 

เฉลย  CAB

       她来中国好几年了,不仅汉语说得很流利,而且还知道好多中国的节日。

       Tā lái zhōngguó hǎojǐ niánle, bùjǐn hànyǔ shuō dé hěn liúlì, érqiě hái zhīdào hào duō zhōngguó de jiérì

       เขามาประเทศหลายปีแล้ว ไม่เพียงแต่พูดภาษาจีนได้คล่องแคล่ว ยังรู้เทศกาลอีกมากมาย

          

11.A.所以我就和同学去外边上网了

     B.今天我本来想先去借几本书

     C.可是图书馆周末晚上不开门

 

*生词

图书馆

tú shū guăn  

ห้องสมุด

 

เฉลย  BCA

       今天我本来想借几本书,可是图书馆周末晚上不开门,所以我就和同学去外边上网了。

       Jīntiān wǒ běnlái xiǎng jiè jǐ běn shū, kěshì túshū guǎn zhōumò wǎnshàng bù kāimén, suǒyǐ wǒ jiù hé tóngxué qù wàibian shàngwǎngle.

       วันนี้เดิมทีอยากไปยืมหนังสือ แต่วันหยุดสุดสัปดาห์ห้องสมุดไม่เปิดในตอนเย็น เพราะฉะนั้นฉันและเพื่อนต้องไปข้างนอกใช้ร้านอินเตอร์เน็ต

 

12.A.但是周末我要加班

     B.只能让李强自己过去了

     C.很高兴你能邀请我们

 

*生词

加班

jiā bān                         

ทำโอที

 

邀请

yāo qǐng                   

เชิญ

 

 

เฉลย  CAB

        很高兴你能邀请我们,但是周末我要加班,只能让李强自己过去了

        Hěn gāoxìng nǐ néng yāoqǐng wǒmen, dànshì zhōumò wǒ yào jiābān, zhǐ néng ràng lǐqiáng zìjǐ guòqùle

        ฉันดีใจมากที่เธอได้เชิญฉัน แต่วันหยุดสุดสัปดาห์นี้ ฉันต้องทำโอที ต้องให้แต่ลีเฉียงไปคนเดียวแล้วแหละ

 

13.A.这家宾馆的工作人员态度不错

     B.就是价钱太高了

     C.房间也很干净

 

*生词                          

态度

tài dù             

ทัศนคติ  

            

เฉลย ACB

      这家宾馆的工作人员态度不错,房间也很干净,就是价钱太高了。

      Zhè jiā bīnguǎn de gōngzuò rényuán tàidù bùcuò, fángjiān yě hěn gānjìng, jiùshì jiàqián tài gāole.

      โรงแรมแห่งนี้ทัศนคติพนักงานไม่เลวเลย ห้องพักก็สะอาดมาก ติดแค่ราคาห้องพักแพงมากไปหน่อย

 

14.A.要不我们先去上课

     B.等下课了我们再来取

     C.今天来银行取钱的人真多

 

*生词                       

银行

yín háng                  

ธนาคาร

 

取钱

qǔ qián                  

ถอนเงิน

 

เฉลย  CAB

       今天来银行取钱的人真多,要不我们先去上课,等下课了我们再来取。

       Jīntiān lái yínháng qǔ qián de rén zhēn duō, yào bù wǒmen xiān qù shàngkè, děng xiàkèle wǒmen zàilái qǔ.

       วันนี้มีคนมาธนาคารถอนเงินกันเยอะมาก พวกเราไปเข้าเรียนกันก่อนเถอะ รอหลังเลิกเรียนค่อยมาถอนเงินอีกที

8. A.最后我还是决定不买了

    B.但是价钱太贵了

    C.虽然我很喜欢这个沙发       

 

**(转折关系)

虽然A,但是B

suī rán A, dàn shì B

แม้ว่า......., แต่ว่า.............

*生词

决定

jué dìng

ตัดสินใจ

 

沙发

shā fā

โซฟา

                                              

เฉลย  CBA

      虽然我很喜欢这个沙发,但是价钱太贵了,最后我还是决定不买了。

      Suīrán wǒ hěn xǐhuān zhège shāfā, dànshì jiàqián tài guìle, zuìhòu wǒ háishì juédìng bú mǎile.

      แม้ว่าฉันจะชอบโซฟาตัวนี้มาก แต่ราคาแพงเกินไป สุดท้ายแล้วฉันก็ตัดสินใจไม่ซื้อ

 

9. A.月华这个人不仅很诚实

    B.所以大家都很喜欢他

    C.还经常帮助别人解决难题

 

*生词

诚实

chéng shí

ซื่อสัตย์

 

เฉลย  ACB

       月华这个人不仅很诚实,还经常帮助别人解决难题,所以大家都很喜欢他。

       Yuè huá zhège rén bùjǐn hěn chéngshí, hái jīngcháng bāngzhù biérén jiějué nántí, suǒyǐ dàjiā dōu hěn xǐhuān tā.

       Yue Hua เป็นคนที่ซื่อสัตย์มาก ยังชอบช่วยเหลือคนอื่นแก้ปัญหายากๆ ดังนั้นทุกคนจีงชอบเขา

 

10.A.不仅汉语说得很流利

     B.而且还知道好多中国的节日

     C.她来中国好几年了

 

*生词

流利

líu lì    

คล่อง

 

节日

jíe rì   

เทศกาล

 

เฉลย  CAB

       她来中国好几年了,不仅汉语说得很流利,而且还知道好多中国的节日。

       Tā lái zhōngguó hǎojǐ niánle, bùjǐn hànyǔ shuō dé hěn liúlì, érqiě hái zhīdào hào duō zhōngguó de jiérì

       เขามาประเทศหลายปีแล้ว ไม่เพียงแต่พูดภาษาจีนได้คล่องแคล่ว ยังรู้เทศกาลอีกมากมาย

          

11.A.所以我就和同学去外边上网了

     B.今天我本来想先去借几本书

     C.可是图书馆周末晚上不开门

 

*生词

图书馆

tú shū guăn  

ห้องสมุด

 

เฉลย  BCA

       今天我本来想借几本书,可是图书馆周末晚上不开门,所以我就和同学去外边上网了。

       Jīntiān wǒ běnlái xiǎng jiè jǐ běn shū, kěshì túshū guǎn zhōumò wǎnshàng bù kāimén, suǒyǐ wǒ jiù hé tóngxué qù wàibian shàngwǎngle.

       วันนี้เดิมทีอยากไปยืมหนังสือ แต่วันหยุดสุดสัปดาห์ห้องสมุดไม่เปิดในตอนเย็น เพราะฉะนั้นฉันและเพื่อนต้องไปข้างนอกใช้ร้านอินเตอร์เน็ต

 

12.A.但是周末我要加班

     B.只能让李强自己过去了

     C.很高兴你能邀请我们

 

*生词

加班

jiā bān                         

ทำโอที

 

邀请

yāo qǐng                   

เชิญ

 

 

เฉลย  CAB

        很高兴你能邀请我们,但是周末我要加班,只能让李强自己过去了

        Hěn gāoxìng nǐ néng yāoqǐng wǒmen, dànshì zhōumò wǒ yào jiābān, zhǐ néng ràng lǐqiáng zìjǐ guòqùle

        ฉันดีใจมากที่เธอได้เชิญฉัน แต่วันหยุดสุดสัปดาห์นี้ ฉันต้องทำโอที ต้องให้แต่ลีเฉียงไปคนเดียวแล้วแหละ

 

13.A.这家宾馆的工作人员态度不错

     B.就是价钱太高了

     C.房间也很干净

 

*生词                          

态度

tài dù             

ทัศนคติ  

            

เฉลย ACB

      这家宾馆的工作人员态度不错,房间也很干净,就是价钱太高了。

      Zhè jiā bīnguǎn de gōngzuò rényuán tàidù bùcuò, fángjiān yě hěn gānjìng, jiùshì jiàqián tài gāole.

      โรงแรมแห่งนี้ทัศนคติพนักงานไม่เลวเลย ห้องพักก็สะอาดมาก ติดแค่ราคาห้องพักแพงมากไปหน่อย

 

14.A.要不我们先去上课

     B.等下课了我们再来取

     C.今天来银行取钱的人真多

 

*生词                       

银行

yín háng                  

ธนาคาร

 

取钱

qǔ qián                  

ถอนเงิน

 

เฉลย  CAB

       今天来银行取钱的人真多,要不我们先去上课,等下课了我们再来取。

       Jīntiān lái yínháng qǔ qián de rén zhēn duō, yào bù wǒmen xiān qù shàngkè, děng xiàkèle wǒmen zàilái qǔ.

       วันนี้มีคนมาธนาคารถอนเงินกันเยอะมาก พวกเราไปเข้าเรียนกันก่อนเถอะ รอหลังเลิกเรียนค่อยมาถอนเงินอีกที

8. A.最后我还是决定不买了

    B.但是价钱太贵了

    C.虽然我很喜欢这个沙发       

 

**(转折关系)

虽然A,但是B

suī rán A, dàn shì B

แม้ว่า......., แต่ว่า.............

*生词

决定

jué dìng

ตัดสินใจ

 

沙发

shā fā

โซฟา

                                              

เฉลย  CBA

      虽然我很喜欢这个沙发,但是价钱太贵了,最后我还是决定不买了。

      Suīrán wǒ hěn xǐhuān zhège shāfā, dànshì jiàqián tài guìle, zuìhòu wǒ háishì juédìng bú mǎile.

      แม้ว่าฉันจะชอบโซฟาตัวนี้มาก แต่ราคาแพงเกินไป สุดท้ายแล้วฉันก็ตัดสินใจไม่ซื้อ

 

9. A.月华这个人不仅很诚实

    B.所以大家都很喜欢他

    C.还经常帮助别人解决难题

 

*生词

诚实

chéng shí

ซื่อสัตย์

 

เฉลย  ACB

       月华这个人不仅很诚实,还经常帮助别人解决难题,所以大家都很喜欢他。

       Yuè huá zhège rén bùjǐn hěn chéngshí, hái jīngcháng bāngzhù biérén jiějué nántí, suǒyǐ dàjiā dōu hěn xǐhuān tā.

       Yue Hua เป็นคนที่ซื่อสัตย์มาก ยังชอบช่วยเหลือคนอื่นแก้ปัญหายากๆ ดังนั้นทุกคนจีงชอบเขา

 

10.A.不仅汉语说得很流利

     B.而且还知道好多中国的节日

     C.她来中国好几年了

 

*生词

流利

líu lì    

คล่อง

 

节日

jíe rì   

เทศกาล

 

เฉลย  CAB

       她来中国好几年了,不仅汉语说得很流利,而且还知道好多中国的节日。

       Tā lái zhōngguó hǎojǐ niánle, bùjǐn hànyǔ shuō dé hěn liúlì, érqiě hái zhīdào hào duō zhōngguó de jiérì

       เขามาประเทศหลายปีแล้ว ไม่เพียงแต่พูดภาษาจีนได้คล่องแคล่ว ยังรู้เทศกาลอีกมากมาย

          

11.A.所以我就和同学去外边上网了

     B.今天我本来想先去借几本书

     C.可是图书馆周末晚上不开门

 

*生词

图书馆

tú shū guăn  

ห้องสมุด

 

เฉลย  BCA

       今天我本来想借几本书,可是图书馆周末晚上不开门,所以我就和同学去外边上网了。

       Jīntiān wǒ běnlái xiǎng jiè jǐ běn shū, kěshì túshū guǎn zhōumò wǎnshàng bù kāimén, suǒyǐ wǒ jiù hé tóngxué qù wàibian shàngwǎngle.

       วันนี้เดิมทีอยากไปยืมหนังสือ แต่วันหยุดสุดสัปดาห์ห้องสมุดไม่เปิดในตอนเย็น เพราะฉะนั้นฉันและเพื่อนต้องไปข้างนอกใช้ร้านอินเตอร์เน็ต

 

12.A.但是周末我要加班

     B.只能让李强自己过去了

     C.很高兴你能邀请我们

 

*生词

加班

jiā bān                         

ทำโอที

 

邀请

yāo qǐng                   

เชิญ

 

 

เฉลย  CAB

        很高兴你能邀请我们,但是周末我要加班,只能让李强自己过去了

        Hěn gāoxìng nǐ néng yāoqǐng wǒmen, dànshì zhōumò wǒ yào jiābān, zhǐ néng ràng lǐqiáng zìjǐ guòqùle

        ฉันดีใจมากที่เธอได้เชิญฉัน แต่วันหยุดสุดสัปดาห์นี้ ฉันต้องทำโอที ต้องให้แต่ลีเฉียงไปคนเดียวแล้วแหละ

 

13.A.这家宾馆的工作人员态度不错

     B.就是价钱太高了

     C.房间也很干净

 

*生词                          

态度

tài dù             

ทัศนคติ  

            

เฉลย ACB

      这家宾馆的工作人员态度不错,房间也很干净,就是价钱太高了。

      Zhè jiā bīnguǎn de gōngzuò rényuán tàidù bùcuò, fángjiān yě hěn gānjìng, jiùshì jiàqián tài gāole.

      โรงแรมแห่งนี้ทัศนคติพนักงานไม่เลวเลย ห้องพักก็สะอาดมาก ติดแค่ราคาห้องพักแพงมากไปหน่อย

 

14.A.要不我们先去上课

     B.等下课了我们再来取

     C.今天来银行取钱的人真多

 

*生词                       

银行

yín háng                  

ธนาคาร

 

取钱

qǔ qián                  

ถอนเงิน

 

เฉลย  CAB

       今天来银行取钱的人真多,要不我们先去上课,等下课了我们再来取。

       Jīntiān lái yínháng qǔ qián de rén zhēn duō, yào bù wǒmen xiān qù shàngkè, děng xiàkèle wǒmen zàilái qǔ.

       วันนี้มีคนมาธนาคารถอนเงินกันเยอะมาก พวกเราไปเข้าเรียนกันก่อนเถอะ รอหลังเลิกเรียนค่อยมาถอนเงินอีกที