โรงเรียนภาษาสายสัมพันธ์ ได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีมาก พ.ศ. 2558 โรงเรียนภาษาสายสัมพันธ์ ได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีมาก พ.ศ. 2558 โรงเรียนภาษาสายสัมพันธ์ ได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีมาก พ.ศ. 2558

     นายพีรศักดิ์  รัตนะ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนนอกระบบที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับดีมากและดี ประจำปี 2558  เมื่อวันที่ อังคาร ที่ 29 กันยายน 2558 ณ โรงแรมเอเชีย  โดยมีโรงเรียนเอกชนนอกระบบที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับดีมากและดี รวมทั้งสิ้น 335 โรง แบ่งเป็นโรงเรียนเอกชนนอกระบบในเขตกรุงเทพมหานครที่มีผลการประเมินคุณภาพฯ อยู่ในระดับดีมาก  จำนวน  64  โรง  และระดับดี  จำนวน  1  โรง  โรงเรียนเอกชนนอกระบบส่วนภูมิภาคที่มีผลการประเมินคุณภาพฯ อยู่ในระดับดีมาก  จำนวน  196 โรง และระดับดีจำนวน  74 โรง และโรงเรียนภาษาสายสัมพันธ์เป็นหนึ่งใน 64 โรงที่ ได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีมาก ประจำปี พ.ศ. 2558

 

     นายพีรศักดิ์  รัตนะ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนนอกระบบที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับดีมากและดี ประจำปี 2558  เมื่อวันที่ อังคาร ที่ 29 กันยายน 2558 ณ โรงแรมเอเชีย  โดยมีโรงเรียนเอกชนนอกระบบที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับดีมากและดี รวมทั้งสิ้น 335 โรง แบ่งเป็นโรงเรียนเอกชนนอกระบบในเขตกรุงเทพมหานครที่มีผลการประเมินคุณภาพฯ อยู่ในระดับดีมาก  จำนวน  64  โรง  และระดับดี  จำนวน  1  โรง  โรงเรียนเอกชนนอกระบบส่วนภูมิภาคที่มีผลการประเมินคุณภาพฯ อยู่ในระดับดีมาก  จำนวน  196 โรง และระดับดีจำนวน  74 โรง และโรงเรียนภาษาสายสัมพันธ์เป็นหนึ่งใน 64 โรงที่ ได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีมาก ประจำปี พ.ศ. 2558   1231

 

     นายพีรศักดิ์  รัตนะ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนนอกระบบที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับดีมากและดี ประจำปี 2558  เมื่อวันที่ อังคาร ที่ 29 กันยายน 2558 ณ โรงแรมเอเชีย  โดยมีโรงเรียนเอกชนนอกระบบที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับดีมากและดี รวมทั้งสิ้น 335 โรง แบ่งเป็นโรงเรียนเอกชนนอกระบบในเขตกรุงเทพมหานครที่มีผลการประเมินคุณภาพฯ อยู่ในระดับดีมาก  จำนวน  64  โรง  และระดับดี  จำนวน  1  โรง  โรงเรียนเอกชนนอกระบบส่วนภูมิภาคที่มีผลการประเมินคุณภาพฯ อยู่ในระดับดีมาก  จำนวน  196 โรง และระดับดีจำนวน  74 โรง และโรงเรียนภาษาสายสัมพันธ์เป็นหนึ่งใน 64 โรงที่ ได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีมาก ประจำปี พ.ศ. 2558