กริยาวลีที่ใช้เป็นบทเสริมประเภทที่บอกทิศทางการเคลื่อนไหว(回来,回去) กริยาวลีที่ใช้เป็นบทเสริมประเภทที่บอกทิศทางการเคลื่อนไหว(回来,回去) กริยาวลีที่ใช้เป็นบทเสริมประเภทที่บอกทิศทางการเคลื่อนไหว(回来,回去)

回来

กลับมาอยู่ที่เดิม แปลว่า กลับมา (ผู้พูดอยู่ที่เดิม)

小狗自己跑回来

 

Xiǎo gǒu zì jǐ pǎo huí lái le.                                                      

หมาตัวน้อยวิ่งกลับมาเองแล้ว                                                  

丢失的物品又找回来

 

Diū shī de wù pǐn yòu zhǎo huí lái le.

 

ของที่ทำหายไป หากลับมาได้แล้ว

爸爸回来了

 

Bàba huíláile                                                                                              

คุณพ่อกลับมาแล้ว                                                     

你什么时候回来呢?

 

Nǐ shénme shíhòu huílái ne?

คุณจะกลับมาเมื่อไหร่หรอ

 

回去

กลับมาอยู่ที่เดิม แปลว่า กลับไป (ผู้พูดไม่อยู่ที่เดิม)

乌龟把头缩回去

 

wū guī bǎ tóu suō huí qù le.                                                  

เต่าเอาหัวหดกลับเข้าไปแล้ว                                                  

我不用了,你拿回去吧。

 

Wǒ bù yòng le, nǐ ná huí qù ba.

ฉันไม่ใช้แล้ว เธอเอากลับไปเถอะ

我马上回去

 

Wǒ mǎshàng huíqù                                                                                 

ฉันจะกลับไปเดี่ยวนี้                                                                  

妈妈叫我回家吃饭

 

Māmā jiào wǒ huí jiā chīfàn

แม่เรียนฉันกลับไปกินข้าวที่บ้าน

回来

กลับมาอยู่ที่เดิม แปลว่า กลับมา (ผู้พูดอยู่ที่เดิม)

小狗自己跑回来了

 

Xiǎo gǒu zì jǐ pǎo huí lái le.                                                      

หมาตัวน้อยวิ่งกลับมาเองแล้ว                                                  

丢失的物品又找回来了

 

Diū shī de wù pǐn yòu zhǎo huí lái le.

 

ของที่ทำหายไป หากลับมาได้แล้ว

爸爸回来了

 

Bàba huíláile                                                                                              

คุณพ่อกลับมาแล้ว                                                     

你什么时候回来呢?

 

Nǐ shénme shíhòu huílái ne?

คุณจะกลับมาเมื่อไหร่หรอ

 

回去

กลับมาอยู่ที่เดิม แปลว่า กลับไป (ผู้พูดไม่อยู่ที่เดิม)

乌龟把头缩回去了

 

wū guī bǎ tóu suō huí qù le.                                                  

เต่าเอาหัวหดกลับเข้าไปแล้ว                                                  

我不用了,你拿回去吧。

 

Wǒ bù yòng le, nǐ ná huí qù ba.

ฉันไม่ใช้แล้ว เธอเอากลับไปเถอะ

我马上回去

 

Wǒ mǎshàng huíqù                                                                                 

ฉันจะกลับไปเดี่ยวนี้                                                                  

妈妈叫我回家吃饭

 

Māmā jiào wǒ huí jiā chīfàn

แม่เรียนฉันกลับไปกินข้าวที่บ้าน

 

回来

กลับมาอยู่ที่เดิม แปลว่า กลับมา (ผู้พูดอยู่ที่เดิม)

小狗自己跑回来了

 

Xiǎo gǒu zì jǐ pǎo huí lái le.                                                      

หมาตัวน้อยวิ่งกลับมาเองแล้ว                                                  

丢失的物品又找回来了

 

Diū shī de wù pǐn yòu zhǎo huí lái le.

 

ของที่ทำหายไป หากลับมาได้แล้ว

爸爸回来了

 

Bàba huí láile                                                                                              

คุณพ่อกลับมาแล้ว                                                     

你什么时候回来呢?

 

Nǐ shénme shíhòu huílái ne?

คุณจะกลับมาเมื่อไหร่หรอ

 

回去

กลับมาอยู่ที่เดิม แปลว่า กลับไป (ผู้พูดไม่อยู่ที่เดิม)

乌龟把头缩回去了

 

wū guī bǎ tóu suō huí qù le.                                                  

เต่าเอาหัวหดกลับเข้าไปแล้ว                                                  

我不用了,你拿回去吧。

 

Wǒ bù yòng le, nǐ ná huí qù ba.

ฉันไม่ใช้แล้ว เธอเอากลับไปเถอะ

我马上回去

 

Wǒ mǎshàng huíqù                                                                                 

ฉันจะกลับไปเดี่ยวนี้                                                                  

妈妈叫我回家吃饭

 

Māmā jiào wǒ huí jiā chīfàn

แม่เรียนฉันกลับไปกินข้าวที่บ้าน