วันจักรี | 泰国查克里日 วันจักรี | 泰国查克里日 วันจักรี | 泰国查克里日

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ หรือ วันจักรี เป็นวันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและมหาจักรีบรมราชวงศ์ ตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี

 

ประวัติ

วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของไทย

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2416 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าฯ ให้หล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 4 พระองค์ ได้แก่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อประดิษฐานไว้ให้พระมหากษัตริย์องค์ต่อมา พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และประชาชนได้ถวายบังคมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นธรรมเนียมปีละครั้ง และโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท แต่มีการย้ายสถานที่ในการประดิษฐานหลายครั้ง เช่น พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท และพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาท เป็นต้น ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ย้ายพระบรมรูปมาไว้ ณ ปราสาทพระเทพบิดร ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พร้อมกับพระบรมรูปของรัชกาลที่ 5 พระบรมชนกนาถ

 

จนกระทั่ง ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2461 การซ่อมแซมก่อสร้างและประดิษฐานพระบรมรูปทั้ง 5 รัชกาล จึงสำเร็จลุล่วง และได้มีพระบรมราชโองการประกาศตั้งพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูป ในวันที่ 6 เมษายนปีนั้น และต่อมาโปรดฯ ให้เรียกวันที่ 6 เมษายนว่า “วันจักรี”

 

 

 

ราชวงศ์จักรี(却克里王朝 quèkèlǐ wángcháo)

รัชกาลที่ 1

拉玛一世

lā mǎ yīshì

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

帕佛陀约华朱拉洛

pà fótuó yuē huá zhū lā luò

รัชกาลที่ 2

拉玛二世

lā mǎ èr shì

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

帕佛陀洛羅那帕萊

pà fótuó luò luō nà pà lái

รัชกาลที่ 3

拉玛三世

lā mǎ sānshì

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

帕喃格勞

pà nán gé láo

รัชกาลที่ 4

拉玛四世

lā mǎ sì shì

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

蒙固

méng gù

รัชกาลที่ 5

拉玛五世

lā mǎ wǔ shì

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

朱拉隆功

zhū lā lóng gōng

รัชกาลที่ 6

拉玛六世

lā mǎ liù shì

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

哇栖拉兀

wa qī lā wù

รัชกาลที่ 7

拉玛七世

lā mǎ qī shì

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

巴差提步

bā chà tí bù

รัชกาลที่ 8

拉玛八世

lā mǎ bā shì

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล

阿南塔·玛希敦

ānán tǎ•mǎ xī dūn

รัชกาลที่ 9

拉玛九世

lā mǎ jiǔ shì

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

普密蓬·阿杜德

pǔ mì péng • ā dù dé

 

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ หรือ วันจักรี เป็นวันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและมหาจักรีบรมราชวงศ์ ตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี

 

ประวัติ

วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของไทย

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2416 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าฯ ให้หล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 4 พระองค์ ได้แก่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อประดิษฐานไว้ให้พระมหากษัตริย์องค์ต่อมา พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และประชาชนได้ถวายบังคมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นธรรมเนียมปีละครั้ง และโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท แต่มีการย้ายสถานที่ในการประดิษฐานหลายครั้ง เช่น พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท และพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาท เป็นต้น ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ย้ายพระบรมรูปมาไว้ ณ ปราสาทพระเทพบิดร ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พร้อมกับพระบรมรูปของรัชกาลที่ 5 พระบรมชนกนาถ

 

จนกระทั่ง ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2461 การซ่อมแซมก่อสร้างและประดิษฐานพระบรมรูปทั้ง 5 รัชกาล จึงสำเร็จลุล่วง และได้มีพระบรมราชโองการประกาศตั้งพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูป ในวันที่ 6 เมษายนปีนั้น และต่อมาโปรดฯ ให้เรียกวันที่ 6 เมษายนว่า “วันจักรี”

 

 

ราชวงศ์จักรี(却克里王朝 quèkèlǐ wángcháo)

รัชกาลที่ 1

拉玛一世

lā mǎ yīshì

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

帕佛陀约华朱拉洛

pà fótuó yuē huá zhū lā luò

รัชกาลที่ 2

拉玛二世

lā mǎ èr shì

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

帕佛陀洛羅那帕萊

pà fótuó luò luō nà pà lái

รัชกาลที่ 3

拉玛三世

lā mǎ sānshì

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

帕喃格勞

pà nán gé láo

รัชกาลที่ 4

拉玛四世

lā mǎ sì shì

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

蒙固

méng gù

รัชกาลที่ 5

拉玛五世

lā mǎ wǔ shì

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

朱拉隆功

zhū lā lóng gōng

รัชกาลที่ 6

拉玛六世

lā mǎ liù shì

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

哇栖拉兀

wa qī lā wù

รัชกาลที่ 7

拉玛七世

lā mǎ qī shì

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

巴差提步

bā chà tí bù

รัชกาลที่ 8

拉玛八世

lā mǎ bā shì

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล

阿南塔·玛希敦

ānán tǎ•mǎ xī dūn

รัชกาลที่ 9

拉玛九世

lā mǎ jiǔ shì

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

普密蓬·阿杜德

pǔ mì péng • ā dù dé

 

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ หรือ วันจักรี เป็นวันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและมหาจักรีบรมราชวงศ์ ตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี

 

ประวัติ

วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของไทย

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2416 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าฯ ให้หล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 4 พระองค์ ได้แก่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อประดิษฐานไว้ให้พระมหากษัตริย์องค์ต่อมา พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และประชาชนได้ถวายบังคมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นธรรมเนียมปีละครั้ง และโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท แต่มีการย้ายสถานที่ในการประดิษฐานหลายครั้ง เช่น พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท และพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาท เป็นต้น ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ย้ายพระบรมรูปมาไว้ ณ ปราสาทพระเทพบิดร ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พร้อมกับพระบรมรูปของรัชกาลที่ 5 พระบรมชนกนาถ

 

จนกระทั่ง ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2461 การซ่อมแซมก่อสร้างและประดิษฐานพระบรมรูปทั้ง 5 รัชกาล จึงสำเร็จลุล่วง และได้มีพระบรมราชโองการประกาศตั้งพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูป ในวันที่ 6 เมษายนปีนั้น และต่อมาโปรดฯ ให้เรียกวันที่ 6 เมษายนว่า “วันจักรี”

 

ราชวงศ์จักรี(却克里王朝 quèkèlǐ wángcháo)

รัชกาลที่ 1

拉玛一世

lā mǎ yīshì

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

帕佛陀约华朱拉洛

pà fótuó yuē huá zhū lā luò

รัชกาลที่ 2

拉玛二世

lā mǎ èr shì

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

帕佛陀洛羅那帕萊

pà fótuó luò luō nà pà lái

รัชกาลที่ 3

拉玛三世

lā mǎ sānshì

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

帕喃格勞

pà nán gé láo

รัชกาลที่ 4

拉玛四世

lā mǎ sì shì

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

蒙固

méng gù

รัชกาลที่ 5

拉玛五世

lā mǎ wǔ shì

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

朱拉隆功

zhū lā lóng gōng

รัชกาลที่ 6

拉玛六世

lā mǎ liù shì

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

哇栖拉兀

wa qī lā wù

รัชกาลที่ 7

拉玛七世

lā mǎ qī shì

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

巴差提步

bā chà tí bù

รัชกาลที่ 8

拉玛八世

lā mǎ bā shì

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล

阿南塔·玛希敦

ānán tǎ•mǎ xī dūn

รัชกาลที่ 9

拉玛九世

lā mǎ jiǔ shì

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

普密蓬·阿杜德

pǔ mì péng • ā dù dé